สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ

อาจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ  มะลิสุวรรณ
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ ตามไฟล์แนบ
 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด