สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ชฎาภรณ์ สวนแสน

อาจารย์ชฎาภรณ์     สวนแสน
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด