สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 4 นำเสนอเตรียมสหกิจ

วันที่ 24 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 4 นำเสนอฝึกประสบการณ์เตรียมสหกิจ เพื่อเป็นประโยชน์แก่รุ่นน้องและเพื่อพัฒนาหลักสูตร โดยมีอาจารย์ชฎาภรณ์ สวนแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง และอาจารย์อิสมาแอ ยีมะแซ เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ การวางตัว และการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถออกสู่ตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี

แกลเลอรี่