สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาพบรรยากาศการประชาสัมพันธ์และแนะแนว กิจกรรม "เปิดบ้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก" ณ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

แกลเลอรี่