สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สาขาวิทยุโทรทัศน์ และสือดิจิทัลฯ ลงพิ้นที่เก็บข้อมูลเพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการตลาดแก่กลุ่มกะลามะพร้าว

เรียนรู้ นำทฤษฎี ความรู้ปฏิบัติไปสู่การพัฒนาและยกระดับชุมชน ผศ.นิชาวดี ตานีเห็ง นำ นศ.ปี 2 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ที่กำลังศึกษาวิชา การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชายแดนใต้ ลงพิ้นที่เก็บข้อมูลเพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการตลาดแก่กลุ่มกะลามะพร้าว ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา -ผลิตสื่อสารคดีแนะนำกลุ่มและสินค้า ผ่านเฟสบุค youtube  instagram  ฯลฯ-ผลิตบทสัมภาษณ์นำเสรอผ่านสื่อออนไลน์ ในวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

แกลเลอรี่