สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปรัชญา วัตถุประสงค์ จุดเด่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

          ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางการสื่อสาร ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค"เชิงปฏิบัติบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ก้าวสู่การเป็นนักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน" มืออาชีพท้องถิ่นชายแดนใต้ในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม

พันธกิจ

           หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน"และสื่อดิจิทัลมุ่งสร้างความเป็นเลิศของบัณฑิตด้านนิเทศศาสตร" ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะทางการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค" ใช้เทคโนโลยีอย่างเท่าทัน มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนและแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส้งเสริมทักษะความรู้ปฏิบัติทางวิชาชีพนิเทศศาสตร" ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน" เพื่อนําไปประกอบวิชาชีพและนําไปสู้การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ ตามแนวปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องมีการออกแบบหลักสูตรเชิงบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร"สากลเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้

ความสำคัญ

            ความสําคัญของหลักสูตรนิเทศศาสตร" สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน"และ สื่อดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เกิดขึ้นภายใต้พันธกิจที่มุ่งสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยการนําองค"ความรู้ด้านการสื่อสารหรือสาขาวิชา "นิเทศศาสตร""ที่มีบทบาทความสําคัญต้อการใช้ชีวิตประจําวันของคนในสังคม เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน ทั้งระดับบุคคล ชุมชน สังคม องค"กร ประเทศและสังคมโลก โดยบูรณาการกับองค"ความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติบนพื้นฐานความเป็นอัตลักษณ"ที่เป็นจุดเด่นของท้องถิ่น ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในศาสตร"การสื่อสารและเข้าใจประเด็นทางสังคมท้องถิ่นหลักสูตรนิเทศศาสตร" สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน"และสื่อดิจิทัล มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน"ที่ก้าวทันยุคดิจิทัลตลอดจนเชื่อมโยงประเด็นทางสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นผลิต “นักวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน" มืออาชีพท้องถิ่นชายแดนใต้และระดับประเทศ” ที่มีความสามารถคิดวิเคราะห" มีความคิดสร้างสรรค" สามารถใช้ภาษามาลายูและภาษาไทยได้อย่างเชี่ยวชาญ รู้จักประยุกต"ใช้สื่อที่หลอมรวม(convergence) เป็นผู้ผลิตรายการในยุคที่เทคโนโลยีทางการสื่อสารเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยความรู้ภาคทฤษฎีและประสบการณ"ภาคปฏิบัตินักศึกษามีโอกาสฝากนําทฤษฎีไปใช้ในการสร้างสรรค"ผลิตรายการ เช่น รายการข่าวรายการสารคดี และรายการวิทยุโทรทัศน"เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยอยู่บนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม ทําหน้าที่ด่วยหลักคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะของนักวิชาชีพ สื่อสารมวลชนทั้งยังเป็นผู้มีความรู้เท่าทันเหตุการณ"และปรับตัวเหมาะสมกับสถานการณ"ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนใช้สื่อร่วมสมัย อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

         หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน"และสื่อดิจิทัล 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค"ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่สําคัญ 3 ประการดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร"ให้มีความรู้ความสามารถ คิดเชิงประยุกต"ไปสู่การปฏิบัติมีทักษะและความคิดสร้างสรรค"ด้านการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน"และสื่อดิจิทัลในระดับปริญญาตรีสู่ตลาดวิชาชีพสื่อสารมวลชน
3. เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร"ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีจิตสํานึกรักบ้านเกิดท้องถิ่นและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ