สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
อาจารย์ชฎาภรณ์ สวนแสน
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
ผศ.ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์อิสมาแอ ยีมะแซ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :

yes ตัด-ต่อ เสียงและวีดีโอ

smiley การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ สำหรับสำนักงาน

yes การผลิตสื่อมัลติมีเดียและการ์ตูนเอนิเมชั่น 

smiley การสร้างและตกแต่งภาพกราฟิก

 

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 มือถือ. 080-7085747 ต่อ
ชื่อ :
ดร.ศิริวรรณ เจียรชัชวาลวงค์
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ 62300