งานทำนุบำรุงศิลปเเละวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม"สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าเเละรอมฏอนสัมพันธ์"

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรม"สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าเเละรอมฏอนสัมพันธ์" คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ ณ ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมประมาณ 200 คน

แกลเลอรี่