งานทำนุบำรุงศิลปเเละวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม 1หลักสูตร 1ศิลปวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรมนำสันติสุข

วันที่ 1 มี.ค. 60 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม 1หลักสูตร 1ศิลปวัฒนธรรม  ณ ลานวัฒนธรรมนำสันติสุข เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก และสร้างการมีส่วนร่วมในการสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

1. นศ.ชั้นปีที่ 1 (4ปี)รหัส 59 ทั้ง 2 ห้อง ทำขนมบัวลอยไข่หวานและรอเยาะ(เต้าคั่ว)
2. นศ.ชั้นปีที่ 3 (2ปีหลัง)รหัส 59 ไก่กอและ
3. นศ.ชั้นปีที่ 2 (4ปี)รหัส 58 แสดงจินตลีลา  (พระราชาในนิทานกับพระราชาผู้ทรงธรรม) และดีเกฮูลู ภายใต้งบประมาณ 4,000 บาท

แกลเลอรี่