งานทำนุบำรุงศิลปเเละวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ๑ หลักสูตร ๑ ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีการเผยแพร่เอกลักษณ์จากบริบทของคนในพื้นที่ไปสู่สังคมภายนอก พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

แกลเลอรี่