งานทำนุบำรุงศิลปเเละวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ