หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ในการประกวดการถ่ายภาพ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการแข่งขันประกวดถ่ายภาพและบรรยายพิเศษ ใต้หัวข้อ "พอเพียงตามรอยพ่อ" นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในทีม CA58 ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ขอบคุณโอกาสดีๆ จาก อาจารย์ณัฐพง หมันหลีและขอบคุนที่ปรึกษา อาจารยแวอาซีซะห์ ดาหะยี ที่สนับสนุนนักศึกษา

แกลเลอรี่