หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

คณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องซานถัวร์ ชั้น 5 อาคารวิทยาการจัดการ

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นำโดยประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ อาจารย์ราเชษฐ์     หีมสุหรี และคณาจารย์นิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสาขาในวาระดังนี้ 1.ผลการประเมิน SAR หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 2. สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา 3. แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 4.โครงการ/กิจกรรมของหลักสูตรและ5.รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2563 ณ ห้องซานถัวร์ ชั้น 5 อาคาร 23 วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่