หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์วัลย์ลดา พรมเวียง เข้าร่วมอบรมการแต่งหน้าสำหรับประกอบอาชีพ ณ สถาบันไทนี่เมคอัพอะคาเดมี่ ( TINY MAKE UP Art & Academy) กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2563 อาจารย์วัลย์ลดา พรมเวียง อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการแต่งหน้าสำหรับประกอบอาชีพ เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาและประกอบวิชาชีพโดยบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายในงานนิเทศศาสตร์ ณ สถาบันไทนี่เมคอัพอะคาเดมี่ ( TINY MAKE UP Art & Academy)  กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่