หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ ( HOW TO CREATE AND IMPLEMENT YOUR IDEAS)

วันนี้ 8 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สาธิตา  แก้วเหล็ก อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ (How to create and implement your ideas) ซึ่งบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ กิจกรรมนี้จัดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี  นาคเรือง ในรายวิชาการสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรม 70 คน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

แกลเลอรี่