หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

สองหลักสูตรประชุมการจัดทำแบบสอบถามวิจัยของนักเรียนและครูแนะแนว หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร

วันนี้ 2 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องซานถัวร์ ชั้น 5 อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ราเชษฐ์ หีมสุหรี ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ร่วมประชุมการจัดทำแบบสอบถามวิจัยของนักเรียนและครูแนะแนว หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร

แกลเลอรี่