หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

สองหลักสูตรร่วมประชุมประเด็นการร่างมคอ. 2 เเละทำneed assessment เล่มหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร

วันนี้ 1 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
นำโดยอาจารย์ ดร. นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาได้ให้แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรประเด็นการร่างมคอ. 2 เเละทำneed assessment เล่มหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร  โดยมีอาจารย์ราเชษฐ์ หีมสุหรี เเละคณาจารย์ทั้งสองหลักสูตรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่