หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมสองหลักสูตร (ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร )

วันนี้ 24 มิ.ย. 2563  ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Innovation Club หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล  นำโดยอาจารย์ราเชษฐ์ หีมสุหรี ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์สองสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร ประธานแจ้งเพื่อทราบบันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยกำหนดให้ส่งรายงานผลการศึกษาความต้องการจำเป็นและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการปรับปรุงหลักสูตร และจัด มคอ.2 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 และมิการนัดหมายในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 เพื่อส่งเล่มรายงานไปยังคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป.

แกลเลอรี่