หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครยะลา

วันนี้ 25 ตุลาคม 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครยะลา โดยมีอาจารย์ราเชษฐ์ หีมสุหรี ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในรายวิชาหลักนิเทศศาสตร์ สอนโดยอาจารย์สาธิตา  แก้วเหล็ก โดยได้รับเกียรติจากนายซูดิน โรจนอุดมศาสตร์ (หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครยะลาและทีมงาน) เป็นวิทยากรผู้ที่มีความรู้ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ร่วมถึงเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในจังหวัดยะลา

แกลเลอรี่