หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา

วันนี้ 24 ตุลาคม 2562  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ ห้องหลิวเหลียน ชั้น 3    อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 24 คน  นำโดยอาจารย์ราเชษฐ์ หีมสุหรี ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ และคณาจารย์ในหลักสูตรร่วมให้ความรู้  คำแนะนำ และความเข้าใจถึงประโยชน์ของการออกสหกิจศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา  อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการออกสหกิจศึกษา เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานกับภาครัฐและเอกชน.

แกลเลอรี่