หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมปรับบุคลิกภาพ เสริมความมั่นใจ นักสื่อสารมืออาชีพ

วันนี้ 10 ตุลาคม 2562 อาจารย์สาธิตา เเก้วเหล็ก อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมในรายวิชา หลักนิเทศศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก          อาจารย์ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เป็นวิทยากรในหัวข้อ ปรับบุคลิกภาพ เสริมความมั่นใจ นักสื่อสารมืออาชีพ ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีบุคลิกภาพที่ดี และสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษามากยิ่งขึ้น 

แกลเลอรี่