หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อนิเทศศาสตร์ในยุค “Digital Disruption”

วันนี้ (2 ตุลาคม 2562)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ นิเทศศาสตร์ในยุค “Digital Disruption”โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจเยี่ยมหน่วยงานคณะวจก.เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมีประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ อาจารย์ราเชษฐ์ หีมสุหรี กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ทีมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ  คณาจารย์ ร่วมทั้งนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน  ณ บริเวณลาน ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ วิทยากรที่ร่วมเสวนา ได้แก่นายอัมรัน แมหะ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการและบรรณาธิการสวท.ยะลา นายสุรสิทธิ์ หมัดขาว เจ้าของธุรกิจส่วนตัว  น.ส.ซันสียะห์ ดือราโอะ นักจัดรายการวิทยุ อสมท. ปัตตานี นายมารูวัน แมแลแมง ช่างภาพศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า การจัดเสวนาในครั้งนี้เป็นกิจกรรมในรายวิชาในรายวิชาเตรียมฝึกสหกิจศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมให้นักนิเทศศาสตร์เข้าสู่วิชาชีพนิเทศศาสตร์และวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แกลเลอรี่