หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมสาขาวิชานิเทศศาสตร์

(วันนี้ 1 ตุลาคม 2562) อาจารย์ราเชษฐ์ หีมสุหรี ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ และคณาอาจารย์ในสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมในวาระ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.สรุปโครงการ/กิจกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563  2. การจัดเสวนาในหัวข้อนิเทศศาสตร์ในยุค “Digital Disruption” ในวันพุธ ที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-  12.00 น. ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เป็นผู้รับผิดชอบ และวาระเพื่อพิจารณา เรื่องวิจัยหลักสูตร งบ บ.ก.ศ  ปี 63 , เรื่องการจัดเก็บอุปกรณ์นิเทศศาสตร์ และที่ปรึกษานักศึกษาโครงงานสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4  ณ ห้อง ปิน หลาง ชิง ชั้น 5 อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่