หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (MAC)