หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้รับรางวัลการบริหารการจัดการหลักสูตรยอดเยี่ยม THE BEST FMS โดยผลการประเมินประจำปี 2561 3.62 คะะเเนน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้มอบรางวัล  THE BEST FMS รางวัลการบริหารการจัดการหลักสูตรยอดเยี่ยม ให้กับคณาจารย์ในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ผลการการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561  หลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้ 3.62 คะเเนน ณ ห้องนานัส ชั้น 3 อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่