หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมในโครงการสร้างข่าวสารการรับรู้และเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการศึกษา กศน. รามัน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันนี้ 28 มีนาคม 2562  อาจารย์ราเชษฐ์  หีมสุหรี ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรในหัวข้อวิธีการเขียนข่าวและการประชาสัมพันธ์  โดยไดรับเกิยรติจากนางธนธรณ์ แก้วเป็นทอง  ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอยะหา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีผู้เข้าอบรมในโครงการดังกล่าวเป็นจำนวน 80 คน ณ  ภัตตาคารไลลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่