หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

นายบูราฮัม จะบากา นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้เข้าการประกวดการแต่งกายไอเดียเชิงสรรสรรค์ ในงาน MCOTRun SATUN "วิ่งชายแดน ไทย-มาเลย์@SATUN'

 นายบูราฮัม จะบากา  นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล ได้เข้าแข่งขันการประกวดการแต่งกายไอเดียเชิงสรรสรรค์ ในงาน MCOTRun SATUN "วิ่งชายแดน ไทย-มาเลย์@SATUN'' ณ  อุทยานแห่งชาติทะเลบัน   ในฐานะนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลในลำดับที่ 5 จากผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 13 ชุด

แกลเลอรี่