หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการเเข่งขัน กิจกรรมโต้วาทีในโครงการฉลาดคิดทางการเงินของนักศึกษาปริญญาตรีระดับภาคใต้

วันนี้ 16 มีนาคม2562 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์นำโดยนายบูราฮัม จะบากา นางสาวหัสนา หมัดโต๊ะปานเเละนางสาวบุษยมาส
คงประดิษฐ์ ประกวดเเข่งขันโต้วาทีฉลาดคิดทางการเงินของนักศึกษาปริญญาตรีระดับภาคใต้โดยมีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เเละมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมเเข่งขันในครั้งนี้

การเเข่งขันครั้งนี้โดยภายใต้ญติที่ว่า
จ่ายบัตรเครดิตใครว่าเท่ จ่ายเงินสดสิของจริง  ณห้องซาลัค ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่