หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)กวาด 3 รางวัล

นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)กวาด 3 รางวัล
กิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการสหกิจศึกษาวันนี้(25 เมย.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)กวาด 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ แบบ oral , รางวัลชนะเลิศ แบบ poster และรางวัลที่ 2 แบบ poster จัดโดยงานงานวิชาการฯ คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ 

แกลเลอรี่