หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 60 นายสุไลมัน ปาล๊ะ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ ภาควิชาประชาสัมพันธ์ ชนะเลิศการประกวดทูตท่องเที่ยวจังหวัดยะลา ในงานโอ้โห้ยะลา เที่ยวยะลาครึกครื้น เศษรฐกิจคึกคัก

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 60 นายสุไลมัน ปาล๊ะ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ ภาควิชาประชาสัมพันธ์ ชนะเลิศการประกวดทูตท่องเที่ยวจังหวัดยะลา ในงานโอ้โห้ยะลา เที่ยวยะลาครึกครื้น เศษรฐกิจคึกคัก จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นทูตเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดยะลาเป็นเวลา1ปี ทำให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ผลิตนักศึกษาให้มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์และใช้ศาสตร์ที่ศึกษามาให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและเป็นเวทีในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย

แกลเลอรี่