หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการนำเสนอแบบOral Presentation และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการนำเสนอPoster

วันที่ 19 เมษายน2560 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา2559 ระดับคณะ โดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการนำเสนอแบบOral Presentation และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการนำเสนอPoster Presentation

แกลเลอรี่