หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หนึ่งในรูปแบบการเรียนรู้แบบ WIL ของ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา WIL สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ อยู่ที่ผู้สอนออกแบบการจัดมวลประสบการณ์เรียนรู้ คลีนิคคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็น WIL ในรูปแบบ Post Course เพื่อฝึกทักษะนักศึกษาให้เกิด Core Competency และ Functional Competency รวมทั้งมีคุณลักษณะตาม LO ที่กำหนดไว้

แกลเลอรี่