หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

​นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดนวัตกรรม  Halal Digital จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาเสนอผลงาน CHAT BOT ทั้งนี้มีอาจารย์ มะแอ เย็ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แกลเลอรี่