หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดการเรียนการสอนวิชา การปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดการเรียนการสอนวิชา การปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยได้รับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากศูนย์วิทยาบริการจำนวน 10 เครื่อง  จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาในวิชาเลือกเสรี มีนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560


 

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่