หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมสหกิจศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมฝึกสหกิจศึกษา ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560  โดยให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมเอกสารในการเตรียมฝึกสหกิจให้พร้อมในการร่วมกิจกรรม เวลา 13.00 น. ห้องรับรอง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา