หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อหลักสูตร

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

  • รหัสหลักสูตร : 25521571103949
  • ชื่อภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Computer
  • ชื่อย่อ : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
  • ชื่อย่อ : B.B.A. (Business Computer)