หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

สัมภาษณ์นักศึกษาก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยมีอาจราย์โซฟีร์  หะยียูโซ๊ะ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,อาจารย์แวซำซูดิน  แวดอกอ  เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่