หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมการแข่งขันในโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ (Thailand Data Innovation Award, DIA by DGA)

วันที่ 27 กันยายน 2562 โดยมีอาจารย์โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอาจารย์มะแอ  เย็ง อาจารย์ประจำสาขา พานักศึกษาทั้ง 2 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ (Thailand Data Innovation Award, DIA  by DGA) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแอปพลิเคชันของภาครัฐ รวมถึงสามารถต่อยอดนวัตกรรมบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคประชาชน ในการใช้งานบริการรัฐบาลดิจิทัล ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 2562 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่