หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

อบรมการใช้ซอฟท์แวร์ประยุกต์สำหรับบริหารข้อมูลทางธุรกิจ (ชั้นปีที่ 3)

เมื่อวันที 23,24,30 และ 31 สิงหาคม 2562 อาจารย์มะแอ  เย็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน ในกิจกรรมอบรมการใช้ซอฟท์แวร์ประยุกต์สำหรับบริหารข้อมูลทางธุรกิจ (ชั้นปีที่ 3) โดยมีวิทยากรจาก คุณอัมรอนฎื  มะมิง บรรยายในหัวข้อเรื่อง การจัดการข้อมูลทางธุรกิจด้วยเทคนิค Dash Board ให้กับนักศึกาาชั้นปีที่ 3 จำนวน 60 คน ณ อาคาร 25-405 สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสรเทศ

แกลเลอรี่