หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการบริหารข้อมูลทางธุรกิจ (ชั้นปีที่ 3)

เมื่อวันที 13-19 กรกฎาคม 2562 อาจารย์อมรเทพ มณีเนียม อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน ในกิจกรรมอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการบริหารข้อมูลทางธุรกิจ (ชั้นปีที่ 3) โดยมีวิทยากรจาก คุณอับดุลรอยะ หะยีวาเงาะ บรรยายในหัวข้อเรื่อง Software ประยุกต์ทางธุรกิจ ให้กับนักศึกาาชั้นปีที่ 4 จำนวน 60 คน ณ อาคาร 25-601 สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสรเทศ

แกลเลอรี่