หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมการแข่งขันในโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ

เมื่อวันที่ 16-21 สิงหาคม 2562 โดยมีทีม Seekeena นายมะห์ดี  ดาโอะ, นายมูฮัมหมัดนูรดิน  แฉตุ และนางสาวนูรีมะห์  มะมิง นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันพัฒนาแอฟพลิเคชั่นระดับสากล ภายใต้โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

แกลเลอรี่