หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

แผนการดำเนินงานประจำปี

-แผนการดำเนินงานประจำปี 62

-แผนการดำเนินงานประจำปี 61

-แผนการดำเนินงานประจำปี 60