หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์มะเเอ เย็งพร้อมด้วยนักศึกษา ตรวจเยี่ยมเเละนิเทศงานโรงเรียนบ้านกุวิง

วันนี้ 2 กรกฎาคม 25662 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำโดยอาจารย์มะเเอ เย็งพร้อมด้วยนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ตรวจเยี่ยมเเละนิเทศงานในโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีที สร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ณ โรงเรียนบ้านกุวิง จังหวัดปัตตานี เพื่อส่งเสริมเเละสนุบสนุนให้ครูเเละนักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าออนไลน์ เเละสามารถสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน โดยมีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เเละสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งชาติ โดยได้รับเกิยรติจาก ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ เเละนางสาวเสาวดี คล้ายโสม เป็นคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จังหวัดปัตตานี

แกลเลอรี่