หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังศึกษาจบ

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสําเร็จการศึกษา ทั้งของภาครัฐและเอกชน ดังต่อไปนี้

1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ

2. นักพัฒนางานกราฟิกหรือมัลติมีเดียทางด้านธุรกิจ

3. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

5. ผู้จัดการระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล

6. ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์

7. ที่ปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์

8. ผู้ตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์

9. ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

10. ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สามารถสอบบรรจุตําแหน่งงานเจ้าหน้าที่บริหารงานด้าน ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน