หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนหน่วยกิต/รูปแบบหลักสูตร

  • จํานวนหน่วยกิต

                  จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

  • รูปแบบของหลักสูตร

                   หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

  • ภาษาที่ใช้

                   จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

  • การรับเข้าศึกษา

                   รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

  • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

                   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  • การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

                   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว