หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

รายวิชาหลักสูตร

  • รายวิชาในหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ก. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 - บังคับเรียน 10 หน่วยกิต
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
      Thai for Communication
      2(1-2-3)
      2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
      Speaking and Writing Skills Development
      2(1-2-3)
      2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
      English for Communication and Learning Development
      2(1-2-3)
      2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
      Malay for Communication
      2(1-2-3)
      2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
      Malay for Communication and Learning Development
      2(1-2-3)

 - เลือกเรียน 2 หน่วยกิต

      2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย
      Principles of Reading and Writing Thai Words
       2(2-0-4)
       2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
       Development of Speaking and Reading Skills in English
       2(1-2-3)
       2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
       English for Reading and Writing Development
       2(1-2-3)
       2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
       Basic Malay
       2(1-2-3)
       2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
       Chinese for Communication
       2(1-2-3)
       2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
       Basic Arabic
       2(1-2-3)

ข. กลุ๋มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
       2100112 วิทยาการแห๋งความสุข
       Happiness Study
       2(1-2-3)
       2100113 สุนทรียวิจักขณ์
       Aesthetics Approach
       (2-0-4)
       2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
       Information For Life Long Learning
       2(1-2-3)

ค. กลุ๋มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน๋วยกิต
        2150101 สังคมภิวัตน์
        Socialization
        2(2-0-4)
        2150102 การจัดการทางสังคม
        Social Management
        2(2-0-4)
        2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
        Life Skills and Public Conscious Mind
        2(1-2-3)

ง. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
        4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
        Mathematics in Daily Life
        2(1-2-3)
        4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
        Science for the Quality of Life Development
        2(1-2-3)
        4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
        Information Technology in Daily Life
        2(1-2-3)

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต

 ก. กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต
 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
        3150101 คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจ
        Mathematics for Business
        3(3-0-6)
บังคับเรียน 33 หน่วยกิต
        3150102 กฎหมายธุรกิจ
        Business Laws
        3(3-0-6)
        3150103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
        Business English 1
        3(3-0-6)
        3150204 สถิติธุรกิจ
        Business Statistics
        3(3-0-6)
        3152102 การบัญชีขั้นตอน 1
        Accounting 1
        (2-2-5)
        3153102 การเงินธุรกิจ
        Business Finance
        3(3-0-6)
        3153201 การภาษีอากรธุรกิจ
        Business Taxation
        3(3-0-6)
        3154101 หลักการตลาด
        Principles of Marketing
        3(3-0-6)
        3156101 หลักการบริหารธุรกิจ
        Principle of Business Management
        3(3-0-6)
        3156102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
        Human Resource Management
        3(3-0-6)
        3156106 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
        Production and Operations Management
        3(3-0-6)

        3159109 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ
        Economics for Business

        3(3-0-6)

 ข. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 42 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ
 ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 15 หน่วยกิต
      3162101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ

      Management Information System for Business
      3(3-0-6

      3162132 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
      Computer and Information Technology Fundamentals
      3(3-0-6)
      3162309 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

      Analysis and Design for Business Information System
      3(2-2-5)
      3162333 ความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ
      Information Systems Security
      2(1-2-3)
      3162311 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
      Business Computer Project 1
      2(1-2-3)
      3162412 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
      Business Computer Project 2
      2(1-2-3)
      เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 12 หน่วยกิต
      3162102 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
      Software Packageand Internet for Business
      3(2-2-5)
      3162306 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
      Website Design and Development
      3(2-2-5)
      3162307 ระบบฐานข้อมูลธุรกิจ 3(2-2-5)
      Business Database System
      3162430 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(2-2-5)
      Project Management for Business Information Technology
      เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 9 หน่วยกิต
      3162203 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
      Computer Programming
      3(2-2-5)
      3162320 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
      Computer Programming 2
      3162322 การโปรแกรมเว็บและฐานข้อมูลบนเว็บ 3(2-2-5)
      Web Programming and Web Database
      โครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต
      3162204 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล
      Algorithms and Data Structure
      3(3-0-6)
      3162308 การสื่อสารข้อมูลธุรกิจและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
      Business Data Communication and Computer Networks
      วิชาเลือก ไม้น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
      3162205 เทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดีย
      Multimedia Information Technology
      3(2-2-5)
      3162310 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
      Seminar in Business Computer
      2(1-2-3)
      3162413 การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
      Research in Business Computer
      3(2-2-5)
      3162214 การจัดการงานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
      Computer Application in Secretarial Management
      3162215 สํานักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5)
      Office Automation
      3162216 ระบบปฏิบัติการและซอฟตแวร์ระบบ
      Operating System and System Software
      3(2-2-5)
      3162317 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานโอเพ่นซอร์ส
      Software Package and Open Source Application
      3(2-2-5)
      3162318 การบริหารระบบฐานข้อมูลสําหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5)
      Management Database System for Business
      3162319 การปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
      Practicum in Computer Hardware Assembly
      3(2-2-5)
      3162321 การบริหารและจัดการระบบเครือข่าย 3(2-2-5)
      System Administration and Network Management
      3162323 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
       Electronic Commerce
       3162324 องคประกอบศิลป์
       Composition
       3(2-2-5)
       3162325 ความคิดสร้างสรรค์สําหรับงานธุรกิจ
       Creative Thinking for Business
       3(3-0-6)
       3162326 จิตวิทยาการออกแบบสําหรับงานธุรกิจ
       Psychological Design for Business
        3(2-2-5)
        3162327 มีเดียอาร์ต 3(2-2-5)
        Media Art
        3162428 คอมพิวเตอร์กราฟ์กและการออกแบบ 3(2-2-5)
        Computer Graphics and Design
        3162429 การออกแบบมัลติมีเดีย
        Multimedia Design
        3(2-2-5)
        3162431 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        Special Topics in Business Computer
        3(2-2-5)

          ค. กลุ้มประสบการณ์ภาคสนาม 9 หน่วยกิต
          3150306 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
          Business Cooperative Education Preparation
          3(2-2-5)
          3150408 สหกิจศึกษาธุรกิจ
          Business Cooperative Education
          6(600 ชั่วโมง)
          หรือลงเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
          3150409 การเขียนแผนธุรกิจ
          Business Plan
          3(2-2-5)
          3162432 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          Field Experience in Business Computer
          3(300 ชั่วโมง)

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้