หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

โครงสร้างหลักสุตร

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหน่วยกิตแตและหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
        กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
        กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
        กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
        กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต
        กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 42 หน่วยกิต
        วิชาบังคับ
        ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 15 หน่วยกิต
      - เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 12 หน่วยกิต
      - เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 9 หน่วยกิต
      - โครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต
      - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต - กลุ่มประสบการณ์ภาคสนาม 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต