หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์มูฮัมหมัด ปุ

 

 

อาจารย์มูฮัมหมัด  ปุ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประวัติการศึกษาและผลงานวิชาการ

 

 

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด