หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์แวซำซูดิน แวดอกอ

 

อาจารย์แวซำวูดิน  แวดอกอ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประวัติการศึกษาและผลงานวิชาการ clilk...

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด