หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ

อาจารย์สุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประวัติการศึกษาและผลงานวิชาการ clilk...

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด